Termes i Reglament Educatiu

Inscripció i descomptes


La inscripció a un curs es realitzarà segons el que s'estableix en les condicions de contractació.

L'alumne declara la veracitat de la informació i dades sol·licitades en el formulari d'inscripció, i es compromet en tot moment a facilitar la informació que se li requereixi sobre les dades sol·licitades en el formulari d'inscripció, i a mantenir-los actualitzats en tot moment.

L'estudiant podrà descomptar-se fins a un 20% del preu dels cursos si disposa de:

Carnet de família nombrosa o monoparental.
Subjecte a les condicions d'obtenció d'aquest carnet segons la Generalitat de Catalunya: monoparental, família nombrosa 
Si és major de 65 anys
En qualsevol d'aquests casos, la taxa d'administració s'haurà de pagar íntegra, sense estar subjecta a cap descompte.

L'estudiant també podrà reduir la tarifa dels cursos de 120h i 90h si s'abona amb antelació el curs complet.
 

Avaluació del curs


A continuació, es detallen els barems que determinen la nota final de l'estudiant:

Cursos infantils, adolescents i adults
Examen escrit 50%
Examen oral 30%
Participació 10%
Deures 10%


Per a obtenir el títol del curs corresponent, s'ha d'obtenir una puntuació superior a 60/100 en el butlletí de notes final i haver abonat íntegrament l'import del curs. L'obtenció d'aquest títol és necessària per a poder matricular-se en el curs següent.

Plataforma docent – Edvoice


Tots els estudiants inscrits en els cursos de la FICB comptaran amb accés a la plataforma Edvoice, en la qual, l'estudiant podrà descarregar-se el contingut del curs, lliurar i rebre exercicis i realitzar un seguiment de les seves notes. L'estudiant haurà de registrar-se pel seu compte en la plataforma Edvoice mitjançant un correu i una contrasenya desitjada, el registre no tindrà cap cost per a l'estudiant.

És responsabilitat de l'estudiant salvaguardar les seves credencials, sent prohibida la distribució d'aquestes credencials entre altres usuaris. El pare/mare/tutor legal de l'estudiant infantil i/o adolescent també podrà tenir accés a la plataforma Edvoice.

Per a un aprofitament total del curs, s'aconsella el registre a Edvoice en l'inici del curs. En cas contrari, la FICB no pot garantir la visualització de material anterior al seu registre i accés al curs.

Actualitzat a Barcelona, juliol de 2021

 

Reglament educatiu


La Fundació Institut Confuci de Barcelona té com una de les seves principals prioritats mantenir i millorar la qualitat de l'ensenyament de la llengua xinesa. El nostre compromís educatiu i envers els nostres alumnes ens obliga a mantenir un alt nivell de qualitat entre el nostre professorat. Les següents directrius asseguren el bon desenvolupament de les classes i dels objectius del currículum. Al seu torn, pretenen posar en relleu l'esforç de la labor docent del professorat envers el seu alumnat.

Planificació de les classes


El professor ha de conèixer bé el nivell dels seus alumnes, els seus interessos i les seves peculiaritats, per a adequar els mètodes d'ensenyament al grup.
El professor redactarà el programa acadèmic (en versió electrònica o en paper) que usarà per a les seves classes. El programa acadèmic ha de ser el més detallat possible per a facilitar les classes així com la seva revisió periòdica per l'equip de coordinació docent.
El professor tindrà preparades amb antelació un mínim de dues classes. No s'ha d'impartir classe sense pla un didàctic o preparar-la el mateix dia de classe.


Desenvolupament de les classes


Tots els professors han de seguir el programa acadèmic acordat pel centre, respectant el format i les hores de classe.
Cal ser puntual en començar i acabar la classe. No es permetrà començar tard o acabar abans.
Els professors han de seguir el calendari acadèmic. Si el professor no pogués assistir a classe per malaltia o problemes personals, ha de comunicar-lo amb anterioritat a l'equip de coordinació docent o a la persona responsable en l'oficina per a sol·licitar permís/baixa. En cas d'absència de la/s persona/s responsable/s, el professor no podrà absentar-se o buscar substitut lliurement
Abans de l'inici de la classe cal tenir preparat: llibre de text, guió de classe i materials didàctics.
Les explicacions del professor han de ser clares i adequades segons el nivell i l'edat de cada grup. Quan s'escrigui en la pissarra s'usarà una cal·ligrafia clara, ordenada i de grandària adequada.
El professor haurà de ser puntual, assistirà a classe vestit adequadament i concentrat en la labor docent.
El professor ha de respectar als alumnes i tractar-los a tots de manera igualitària.
El professor gestionarà els descansos de classe. En els grups de nens/as s'establiran els descansos tenint en compte les edats dels alumnes, sense que aquests afectin el desenvolupament normal de les classes.


Exàmens


El professor ha de preparar els exàmens segons el contingut de les classes. Després de fer l'examen i corregir-lo, aquest s'analitzarà i comentarà en classe.
Els exàmens tindran dues parts: escrita i oral.
La nota final dependrà de la nota d'examen, escrit i oral, l'assistència i els deures.
 

Seguiment de les classes


Cada mes es convoca a tots els professors del Institut Confuci a una reunió de coordinació, per a intercanviar informació, resoldre problemes que puguin sorgir i dissenyar un pla de treball. L'assistència a aquestes reunions és obligatòria.
Els professors faran d'oïdors en les classes d'altres grups almenys una vegada al semestre. Després de la classe, cada professor ha de redactar una avaluació, que es posarà en comú amb l'equip docent.
Participaran activament en les activitats organitzades pel Institut Confuci de Barcelona, incloent formacions de professors, concursos, etc.
Els professors han de lliurar cada semestre el programa acadèmic detallat en format PPT.
Els professors assistents enviats per Hanban faran d'oïdors en les classes dels professors locals almenys una vegada a la setmana, on hauran de prendre les notes pertinents.

Informació relacionada: Normativa de la Fundació Institut Confuci de Barcelona.